Jeśli kupujesz na raty z AIG Credit potrzebne będą:

• dwa dokumenty tożsamości
• dowód osobisty,
• drugi dokument ze zdjęciem (wykaz uznawanych dokumentów znajduje się u sprzedawców)

• dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
• zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

emeryci i renciści:
• aktualne zaświadczenie o wysokości świadczenia (emerytury, renty) lub
• decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z odcinkiem (emerytury, renty)

rolnicy:
• oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej z adnotacją o niezaleganiu z opłatami lub
• oryginał aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z dwoma ostatnimi dowodami wpłaty

osoby prowadzące działalność gospodarczą:
• oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów działalności gospodarczej lub oryginał aktualnego (30 dni od daty wystawienia) zaświadczeniu o niezaleganiu z podatkami oraz
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub
• dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy za okres ostatnich trzech miesięcy lub
• kopię potwierdzoną prze Urząd Skarbowy deklaracji PIT-5 za poprzedni miesiąc lub
• dowody wpłat składki na ubezpieczenie społeczne za kolejne trzy miesiące